Picton, ON

August 2, 2019

Picton Fairgrounds
Picton, ON